For english scroll down - pour le français défiler vers le bas - für deutsch nach unten scrollen

Vier gepassioneerde muzikanten met
een liefde voor Gipsy jazz!

Onder begeleiding van John Ligthart en Ronald Weel op gitaar en Daniël Gueli op contrabas zingt Marcia Bamberg met veel passie de meest prachtige Franse en Engelse Gipsy jazz liedjes. 

De "Gipsy" of "Manouche" jazz is in de jaren dertig binnen de Roma-zigeuner gemeenschappen in Parijs ontstaan. Deze sterk ritmische muziek is een vermenging van Franse Musette, jazz- en swingmuziek uit Amerika en zigeunermuziek. Het is de eerste jazzstijl die in Europa ontstond. 

De grondlegger van deze stijl is de in België geboren Sinti-gitarist Django Reinhardt die samen met violist Stéphane Grappelli het ensemble "Quintette du Hot Club de France" vormde. In dit ensemble was de line-up zeer kenmerkend voor deze stijl van muziek: het waren allemaal snaarinstrumenten. Django Reinhardt en zijn muzikanten speelden veel instrumentale versies van liedjes die oorspronkelijk tekst hadden. 

Met haar kwartet heeft Marcia de zang teruggebracht in de nummers om Gipsy jazz muziek toegankelijker te maken voor een groter en misschien 'nieuw' publiek, dat meer gecharmeerd is van muziek met zang en op deze manier deze prachtige traditionele muziekstijl kan leren kennen en waarderen. 

Laat u zich door het Marcia Bamberg Swing Quartet met deze swingende muziek, die zorgt voor vrolijkheid, romantiek en uitnodigt tot dansen, meevoeren naar een zonnig terrasje in het mooie Parijs!

Django Reinhardt

Django Reinhardt

Biografie

Het Marcia Bamberg Swing Quartet is in 2018 ontstaan door de gezamenlijke liefde van Marcia, Ronald, Daniël en John voor de Gipsy jazz muziek. 

Marcia, Ronald en Daniël, die al meer dan 15 jaar muziek maakten met elkaar, leerden John Ligthart kennen. John was al vele jaren een bekende gitarist in de Gipsy jazz muziekscene. 

Tijdens het jaarlijkse Django Reinhardt Festival te Fontainebleau in Frankrijk haalden zij met elkaar hun muzikale harten op bij de echte zigeuners. Het inspireerde hen om samen deze heerlijke swing muziek te gaan maken wat resulteerde in dit geweldige kwartet.

Kerst

In de weken voor kerst speelt het het Swing Quartet naast het bestaande repertoire ook prachtige internationale kerstnummers in Gipsy swingstijl, een unieke voorstelling bijzonder geschikt voor kerstfeestjes, kerstborrels en kerstconcerten!

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET 

Accompanied by John Ligthart and Ronald Weel on guitar and Daniël Gueli on double bass, Marcia Bamberg sings the most beautiful French and English Gipsy Jazz songs with great passion.

The "Gipsy" or "Manouche" Jazz originated in the 1930s within the Roma-gypsy communities in Paris. This strongly rhythmic music is a mixture of French Musette, Jazz and Swing music from America and Gypsy music. It is the first jazz style that originated in Europe.

The founder of this style is the Belgian-born Sinti guitarist Django Reinhardt who formed the ensemble "Quintette du Hot Club de France" together with violinist Stéphane Grappelli. In this ensemble, the line-up was very characteristic of this style of music: they were all stringed instruments. Django Reinhardt and his musicians played many instrumental versions of songs that originally had lyrics.

The Marcia Bamberg Swing Quartet pays tribute to Django Reinhardt and the Gipsy Jazz. With her quartet, Marcia has brought the vocals back into the songs to make Gipsy Jazz music more accessible to a larger and perhaps 'new' audience, which is more enamored of music with vocals and in this way can get to know and appreciate this beautiful traditional music style.

Let the Marcia Bamberg Swing Quartet take you to a sunny terrace in beautiful Paris with this swinging music, which provides cheerfulness, romance and invites you to dance! 

BIOGRAPHY 

The Marcia Bamberg Swing Quartet was created in 2018 through the mutual love of Gipsy jazz music of Marcia, Ronald, Daniël and John.

Marcia, Ronald and Daniël, who have been making music together for more than 15 years, got to know John Ligthart. John was a well-known guitarist in the Gipsy jazz music scene for many years.

During the annual Django Reinhardt Festival in Fontainebleau in France, they indulged their musical hearts with the real gypsies. It inspired them to make this wonderful swing music together, which resulted in this great quartet. 

 CHRISTMAS 

In the weeks leading up to Christmas, the Swing Quartet plays not only the existing repertoire, but also beautiful Christmas songs in a Gipsy swing style, particularly suitable for Christmas parties and Christmas concerts! 

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET 

Accompagnée de John Ligthart et Ronald Weel à la guitare et de Daniël Gueli à la contrebasse, Marcia Bamberg chante avec passion les plus belles chansons du Gipsy Jazz français et anglais.

Le jazz "Gipsy"  ou "Manouche" est né dans les années 1930 au sein des communautés roms-tsiganes de Paris. Cette musique fortement rythmée est un mélange de musette française, de musique jazz et swing d'Amérique et de musique tzigane. C'est le premier style de jazz né en Europe.

Le fondateur de ce style est le guitariste sinti d'origine belge Django Reinhardt qui a formé l'ensemble "Quintette du Hot Club de France" avec le violoniste Stéphane Grappelli. Dans cet ensemble, le line-up était très caractéristique de ce style de musique : ce sont tous des instruments à cordes. Django Reinhardt et ses musiciens ont joué de nombreuses versions instrumentales de chansons qui avaient à l'origine des paroles.

Le Marcia Bamberg Swing Quartet rend hommage à Django Reinhardt et au Gipsy Jazz. Avec son quartet, Marcia a réintroduit la voix dans les chansons pour rendre la musique Gipsy Jazz plus accessible à un public plus large et peut-être " nouveau ", qui est plus amoureux de la musique avec voix et peut ainsi connaître et apprécier cette belle style musical traditionnel.

Laissez le Marcia Bamberg Swing Quartet vous emmener sur une terrasse ensoleillée du beau Paris avec cette musique swing, qui apporte de la gaieté, du romantisme et vous invite à danser !

BIOGRAPHIE 

Le Marcia Bamberg Swing Quartet est né en 2018 de l'amour mutuel de la musique jazz manouche de Marcia, Ronald, Daniël et John. 

Marcia, Ronald et Daniël, qui font de la musique ensemble depuis plus de 15 ans, ont fait la connaissance de John Ligthart. John était un guitariste bien connu de la scène musicale jazz manouche pendant de nombreuses années.

Lors du festival annuel Django Reinhardt à Fontainebleau en France, ils ont puisé leur cœur musical chez les vrais gitans. Cela les a inspirés pour créer ensemble cette merveilleuse musique swing, ce qui a donné naissance à ce grand quatuor.

NOËL 

Dans les semaines qui précèdent Noël, le Swing Quartet joue non seulement le répertoire existant, mais aussi de belles chansons de Noël dans un style Gypsy swing, particulièrement adaptées aux fêtes de Noël et concerts de Noël!

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET 

Begleitet von John Ligthart und Ronald Weel an der Gitarre und Daniël Gueli am Kontrabass singt Marcia Bamberg mit großer Leidenschaft die schönsten französischen und englischen Gipsy-Jazz-Songs.

Der „Gipsy“- oder „Manouche“-Jazz entstand in den 1930er Jahren in den Roma-Zigeuner-Gemeinden in Paris. Diese stark rhythmisierte Musik ist eine Mischung aus französischer Musette, Jazz- und Swingmusik aus Amerika und Zigeunermusik. Es ist der erste Jazzstil, der seinen Ursprung in Europa hat.

Begründer dieses Stils ist der in Belgien geborene Sinti-Gitarrist Django Reinhardt, der zusammen mit dem Geiger Stéphane Grappelli das Ensemble „Quintette du Hot Club de France“ gründete. In diesem Ensemble war die Besetzung sehr charakteristisch für diese Musikrichtung: Es waren alles Saiteninstrumente. Django Reinhardt und seine Musiker spielten viele Instrumentalversionen von Songs, die ursprünglich Texte hatten.

Das Marcia Bamberg Swing Quartet zollt Django Reinhardt und dem Gipsy Jazz Tribut. Mit ihrem Quartett hat Marcia den Gesang wieder in die Songs geholt, um Gipsy Jazz Musik einem größeren und vielleicht 'neuen' Publikum zugänglicher zu machen, das sich mehr für Musik mit Gesang interessiert und auf diese Weise dieses Schöne kennen und schätzen lernen kann traditioneller Musikstil.

Lassen Sie sich vom Marcia Bamberg Swing Quartet mit dieser swingenden Musik, die für Fröhlichkeit, Romantik und zum Tanzen einlädt, auf eine sonnige Terrasse im schönen Paris entführen!

BIOGRAFIE 

Das Marcia Bamberg Swing Quartet entstand 2018 aus der gemeinsamen Liebe zur Gipsy-Jazzmusik von Marcia, Ronald, Daniël und John.

Marcia, Ronald und Daniël, die seit mehr als 15 Jahren zusammen Musik machen, lernten John Ligthart kennen. John war viele Jahre lang ein bekannter Gitarrist in der Gipsy-Jazz-Musikszene.

Während des jährlichen Django Reinhardt Festivals im französischen Fontainebleau haben sie ihre musikalischen Herzen bei den wahren Zigeunern geweckt. Es inspirierte sie, gemeinsam diese wundervolle Swing-Musik zu machen, aus der dieses großartige Quartett hervorging.

 WEIHNACHTEN 

In den Wochen vor Weihnachten spielt das Swing Quartet nicht nur das vorhandene Repertoire, sondern auch schöne Weihnachtslieder im Zigeunerschwungstil, besonders geeignet für Weihnachtsfeiern und Weihnachtskonzerte!